Vpis / sprememba stavbe v kataster stavb

Pridobitev podatkov iz Geodetske uprave. Izmera tlorisa kapi (zgradbe, balkona in stopnic v zraku) in karakterističnih višin stavbe, najnižja točka stavbe, višina vhoda, višina kapi in slemena, izračuni koordinat in višin. 

Kataster stavb zajema izdelavo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb – tlorisi vsake etaže posebej in stranski ris celotne stavbe, oštevilčba delov stavbe,površine, namembnost in verjetno lastništvo. Izpolnitev vprašalnika – popis stavbe (zahteva Geodetske uprave). Potrebna pooblastila (kopija kupoprodajne pogodbe) in zapisnik obravnave.

Storitve opravljamo za vse vrste hiš, blokov, stolpnic, poslovnih in industrijskih objektov.